Wynagrodzenie za wykonaną usługę

Podstawowym i najważniejszym dla Klienta sposobem ustalenia wynagrodzenia jest wynagrodzenie za wykonaną usługę. Wówczas wynagrodzenie ustalone jest jednorazowo za całe zlecenie (np. za prowadzenie w sądzie sprawy cywilnej, karnej), a tak ustalona cena nigdy nie ulega zmianie. 

Wynagrodzenie wg stawek godzinowych

Wynagrodzenie kształtowane jest na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy. Wysokość stawki godzinowej zależy od kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia osoby pracującej nad sprawą. Możliwym jest uzgodnienie średnich stawek godzinowych, jak również kwot ryczałtowych, o ile pozwala na to specyfika zadania i zakres zlecenia. 

Wynagrodzenie zryczałtowane

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i określona stawką miesięczną lub kwartalną. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia, które będzie ustalone z góry dla danego zlecenia. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zależeć będzie wówczas od stopnia skomplikowania zleconej sprawy i szacowanego nakładu czasu pracy. 

Premia za sukces

W przypadku niektórych spraw zasadniczym elementem wynagrodzenia jest premia za wynik sprawy. Wówczas wynagrodzenie ustalane jest według zasady premii za sukces i obliczane jest jako określony procent wartości przedmiotu sprawy.