Prawo budowlane i nieruchomości

Świadczymy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej i deweloperskiej.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości (w tym: badanie ksiąg wieczystych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestrów gruntów);
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości (postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, postępowania w przedmiocie podziału i scalania nieruchomości, postępowania o wydanie nieruchomości,zaniechanie naruszeń prawa własności, ustanowienie służebności, odwołania i reprezentacja przed sądem w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości)
  • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów o prace projektowe i o roboty budowlane;
  • sporządzanie opinii w kwestii administracyjnych wymogów budowlanego procesu inwestycyjnego;
  • pomoc prawna w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane;
  • przygotowywanie projektów umów sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu, użytkowania, zarządu; sporządzanie regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych,
  • pomoc prawna przy umownym wyodrębnianiu własności lokali, pomoc prawna przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych;