Spory sądowe

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i sądami polubownymi.
Usługi zastępstwa procesowego dotyczą wszelkiego rodzaju postępowań sądowych, w tym m. in. spraw o zapłatę, o ochronę prawa własności, o ustalenie treści stosunku prawnego lub prawa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, a także spraw administracyjnych dotyczących skarg na decyzje organów administracji.