Prawo kontraktowe (umowy)

Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Oferujemy m. in.

  • przygotowywanie projektów umów stosowanych w obrocie gospodarczym;
  • opracowywanie środków zabezpieczenia wykonania umów (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, dodatkowe postanowienia umowne);
  • analizę i opiniowanie projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta;
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach przy zawieraniu i wykonywaniu umów;
  • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów;
  • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;