Świadczymy usługi zarówno w zakresie zakładania stowarzyszeń i fundacji, jak również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej tych podmiotów.
Udzielamy prawnego wsparcia organizacji w przypadku realizacji projektów z udziałem środków publicznych, jak również świadczymy doradztwo w kwestiach związanych z bieżącą działalnością organizacji.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia i rejestracji fundacji lub stowarzyszenia,
Więcej

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i sądami polubownymi.
Usługi zastępstwa procesowego dotyczą wszelkiego rodzaju postępowań sądowych, w tym m. in. spraw o zapłatę, o ochronę prawa własności, o ustalenie treści stosunku prawnego lub prawa, o uzgodnienie treści księgi wieczystej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, a także spraw administracyjnych dotyczących skarg na decyzje organów administracji.

Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa umów, w tym umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Oferujemy m. in.

 • przygotowywanie projektów umów stosowanych w obrocie gospodarczym;
 • opracowywanie środków zabezpieczenia wykonania umów (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, dodatkowe postanowienia umowne);
Więcej

Świadczymy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej i deweloperskiej.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (w tym: badanie ksiąg wieczystych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestrów gruntów);
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, postępowania w przedmiocie
Więcej

Świadczymy usługi zarówno w zakresie tworzenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jak również w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • przygotowanie i składanie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • przygotowanie i składanie wniosków niezbędnych do rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców;
Więcej

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
 • sporządzanie skarg na czynności komornika;
Więcej
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla działalności Klienta;
 • usługi w zakresie zakładania spółek, w tym przygotowywanie projektów umów spółek, statutów spółek i pozostałej dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentowanie Klientów w postępowaniu w przedmiocie wpisania spółki do KRS;
 • obsługa prawna organów spółki, sporządzanie projektów uchwał, regulaminów oraz dokumentacji niezbędnej do zgłaszania i aktualizacji danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Więcej